20=18=30Jeseniova 2852 - Shromáždění vlastníků jednotek - 21.9.2016 od 18:00 hodin
[ Přihlášen byt č.5 | Profil | Seznam | Odhlásit ]

Shromáždění vlastníků jednotek - 21.9.2016 od 18:00 hodin

Program jednání:

Úvod:

1. Představení orgánů shromáždění – předsedající, zapisovatel, ověřovatel

2. Zahájení a seznámení přítomných s programem shromáždění

3. Kontrola usnášeníschopnosti.

Informace o činnosti výboru a správce od posledního shromáždění:

1. Zpráva o činnosti výboru

2. Zpráva o činnosti správce

3. Informace o financích SVJ

Body k projednání a schválení:

1. Schválení účetní závěrky 2015 – zpráva o hospodaření za rok 2015

2. Schválení výše odměn členům výboru a kontrolní komise

3. Schválení investic čerpaných z fondu oprav

a) Sanace trhlin ve stropě garáží mezi 1.PP a 2.PP

b) Legislativní povinnost – výměna/ověření vodoměrů a kalorimetrů

Body k projednání:

1. Návrh oprav a investic na další období 

2. Ostatní

Členové společenství se mohou s podklady k jednotlivým bodům seznámit u správce SVJ nebo u výboru SVJ.

Prosíme všechny vlastníky o osobní účast nebo zajištění účasti zástupce zplnomocněného k zastupování na základě plné moci pro účast a hlasování na shromáždění vlastníků jednotek.

Prezence členů SVJ bude zahájena v 17:45 a ukončena v okamžiku zahájení jednání. Pro účely identifikace vlastníka, resp. zástupce, prosím, mějte k dispozici svůj občanský průkaz, v případě právnické osoby dále aktuální výpis z obchodního rejstříku.

 

Dokumenty pro shromáždění vlastníků jednotek, včetně plné moci k zastupování na shromáždění naleznete v přílohách níže.

Přiložené soubory
2016_Plna_mocMS.docx
 
2016_Plna_moc_obecna.docx
 
Kniha_závazků(59).pdf
 
Obratová_předvaha_analyticky(49).pdf
 
Pohyb_na_účtech(74).pdf
 
Priloha k ucetni zaverce SVJ Jeseniova 2852 r. 2015.pdf
 
Rozvaha_analyticky(81).pdf
 
Rozvaha_ve_zjednodušeném_rozsahu(71).pdf
 
Výkaz_zisku_a_ztráty_ve_zjednodušeném_rozsahu(69).pdf
 
Výsledovka_analyticky(83).pdf
 
zápis ze schůze shromáždění SVJ 2016.docx