10=8=12Jeseniova 2852 -
[ Přihlášen byt č.5 | Profil | Seznam | Odhlásit ]

6.5.2014, Aktualizován seznam vlastníků podle katastru nemovitostí

25.4.2014, Výbor se shodl na termínu konání shromáždění vlastníků 12.6.2014 19:00. Byly zahájeny všechny činnosti s tím spojené. Na webových stránkách v sekci Shromáždění 14 bude docházet k průběžné modifikaci souvisejících záznamů. 

24.4.2014, Výbor ukončil případ rozbitého okna s protipožárním zařízením v čísle 18. v pátem patře. Okno je opraveno včetně protipožárního elektromechanického zařízení.

8.4.2014, Výbor odsouhlasil ošetření předzahrádky novou mulčovací kůrou

16.2.2014, Výbor zajistil opravu výlezu na střechu s výměnou výsuvného schodiště. Staré schodiště dosloužilo, nešlo zasouvat a po zohýbání se stalo nebezpečným.

20.1.2014, V pátek 17.1. nedošlo k odvozu odpadu, Austis požádán o zásah

9.1.2014, V průběhu prosince 2014 probíhala intenzivní jednání s naším původním dodavatelem plynu, firmou Actherm a s novým dodavatelem EPET. Dnes proběhlo závěrečné jednání s majitelem distribuční soustavy plynu pro Prahu a tím byl celý proces změny dodavatele plynu dokončen. Od 1.1.2014 je dodavatelem plynu pro náš dům firma EPET, což SVJ přinese finanční úsporu na nákupní ceně.

1.1.2014, Dnešním dnem vstupuje v platnost modifikovaná smlouva na odběr elektřiny s irmou EPET. Výboru SVJ se podařilo vyjednat výhodnější cenu elektřiny.

31.12.2013, Firma Actherm ukončuje k dnešnímu dni správu kotelny v našem domě. Od 1.1.2014 přebírá správu kotelny smluvně pro SVJ pan Horáček. Motivací ke změně byla úspora finančních prostředků vynakládaných paušálně za správu kotelny a snaha tuto službu výrazně zkvalitnit.

10.11.2013, Do sekce "Základní dokumenty"  na webových stránkách společenství přidán domovní řád

4.11.2013, Výbor souhlasí s nabídkou na výměnu baterií v UPS a odeslal připomínky k návrhu smlouvy na správu EPS.

4.11.2013, Ukončena jednání s EPET a podepsána smlouva na odběr plynu a elektřiny za výhodnějších podmínek, než dosud.

11.10.2013, Výbor zajistil odvoz odpadu z garáží a chodeb. Tím je splněna povinnost nápravy situace dle závěru reize PO.

10.10.2013, Majitel parkovacích stání 6 a 7 upozorněn na parkování třetího vozidla mimo tato stání.

3.10.2013, Se zástupcem správce Austis provedena kontrola domu dle závěru revize PO a vytvořena fotodokumentace nedostatků. Následně vyvěšeno na nástěnkách oznámení s upozorněním na odvoz dokumentovaného odpadu v týdnu 7. - 11.10.2013.

24.9.2013, U domény jeseniova2852.cz doplněna organizace na "Společenství vlastníků jednotek Jeseniova 2852"

17.9.2013, Výbor urgoval u Austis dodání nabídky na rozšíření programove skladby v STA. Dle Austis, si dodání vyžádá více týdnů. Austis požádán o přímý kontakt s jeho dodavatelem.

16.9.2013, Výbor kontaktoval přímo p. Horáčka, který je doporučován pro správu kotelny Austisem. Proběhla schůzka D. Beneš - p. Horáček, na které bylo dohodnuto, že výbor přepracuje a doplní návrh smlouvy na správu kotelny o revize a další náležitosti. P. Horáček přislíbil dodání orientačních cen ostatních režijních nákladů aby výbor mohl porovnat roční náklady staré smlouvy s návrhem nové.

16.9.2013, Výbor ugroval u Austis dvě nabídky na správu kotelny s tím, že by do konce září chtěl jejich ceny porovnat s nabídkovou cenou plynu od společnosti EPET. Austis oznámil, že do konce září nabídky neobstará, neboť je zaměstnán komunikaci s firmou, která provádí revizi kotelny.

13.9.2013, Výbor upozornil uživatele a majitele garážového stání 46, že dle revizní zprávy má odstranit předměty (části nábytku, pneumatiky ...) do konce září 2013 s tím, že po uplynutí tohoto termínu bude objednán odvoz za úplatu. Do prostoru stání byla vložena výzva v papírové formě.

11.9.2013, Austis reaguje na výtku výboru ohledně neplnění smlouvy na drobnou údržbu (zářivky, zavírání dveří ve spol. prostorách ...) s tím, že odpovědného pracovníka písemně upozornil na potřebu dodržování smlouvy.

10.9.2013, Výbor zajistil novou kameru nad vjezdem do garáží za odcizenou.

9.9.2013, Výbor obstaral nabídku od EPET na dodávku plynu. Nyní čeká na dodání dvou dalších nabídek na převzetí správy kotelny s cenou plynu od dalších dvou subjektů - zařizuje Austis.

6.9.2013, Odeslán dotaz na správce Austis, zda dochází k naplňování smlouvy na drobnou údržbu. Dle zjištění výboru nejdou zavírat dveře do úklidové místnosti a několik měsíců nesvítí zářivka před výtahem v přízemí ve vchodě 16. 

6.9.2013, Prostudovan navrh smlouvy na správu kotelny se společností Horáčková. Návrh neobsahoval potřebné cenové informace. Austis požádán aby zprosrředkoval dodání modifikovaného návrhu. Dále urgována též dodávka konkurenčního návrhu od společnosti Omnicon.

1.9.2013, Finalizována a podepsána nová smlouva na úklid domu s platností od září 2013. S firmou ServisCZ, která prováděla úklid doposud, ukončilo SVJ smluvní vztah k 31.8.2013

22.8.2013, Výbor připomínkoval návrh smlouvy na úklid s novým dodavatelem. 

20.8.2013, Schůzka s paní Marešovou ze společnosti Realbet, která vlastní garáže v 1 NPP. Prohlídka garáží za účelem zjištění údajného zatékání. Prohlídkou zjištěno, že do garáží v 1. NPP nezatéka ale v zimním období při neuklizené podlaze voda z roztátého sněhu z parkujících aut poničila na několika místech vnitřní omítku. Realbet informován, že řešení této situace je v jeho kompetenci, nikoli v kompetenci SVJ.

8.8.2013, výbor zveřejnil na nástěnkách v domě výzvu k odstranění předmětů z chodeb do konce září 2013. Po tomto datu bude v souladu se závěry revize PO proveden odvoz předmětů na náklady SVJ.

7.8.2013, Jednání s firmou PO Servis na téma závad v revizi PO. PO Servis doporučuje informovat vlastníky o nutnosti odstranit předměty z chodeb s odvoláním na příslušné předpisy a vyhlášky.

6.8.2013, Návštěva Policie ČR a dořešení administrativy ohledně vykradeného sklepa a souvisejícího poškození majetku SVJ.

20.7.2013, Vypáčené dveře od sklepa v -2. podlaží, přivolána Policie ČR a nahlášena škodní událost. Nalezen vlastník sklepa, kterému výbor oznámil loupež. Austis požádán o dořešení administrativy, opravy a komunikace s pojišťovnou dle platné smlouvy o správě.

19.7.2013, Ukončen proces zápisu změny ve složení výboru SVJ u rejstříkového soudu. V obchodním rejsříku jsou aktuální informace o SVJ.

19.7.2013, Větrací otvory v garážích s vjezdem z ulice Českobratrská zanýtovány a tím zabezpečeny proti možnému odšroubování.

15.7.2013, Neznámý pachatel odšrouboval kryt od větracího otvoru v garáži s vjezdem z ulice Českobratrská a připravil si tak vstup. Po upozornění majitele těchto garáží, firmy Realbet, byla objednána výměna šroubů za nýty na všech větracích otvorech. Dočasně odvrtány drážky ve hlavách stávajících šroubů.

25.6.2013, Pošta vrátila dopis s výpovědí Kone s tím, že na uvedené adrese KONE již nesídlí. Z toho vyplývá, že adresa ve stávající smlouvě je chybná. Zjištěna altuální adresa a výpověď odeslána znovu.

20.6.2013, Návštěva advokátní kanceláře JuDr. Vlachová, předání dokumentů potřebných pro zápis změny výboru do obchodního rejstříku a projednání zavedení hlasování per rollam. Doporučeno vyčkání platnosti nového občanského zákoníku (1.1.2014) z důvodu současného nejednoznačného právního názoru na tento způsob hlasování v SVJ. Po uvedeném termínu bude již hlasování per rollam zakotveno v zákoně.

19.6.2013, Pokus společnosti Kone o snížení ceny za servis. Odmítnuto s tím, že již máme podepsanou smlouvu s jiným dodavatelem a to za výhodnějších podmínek (absence inflační doložky, delší záruka, pravidelné čtrnáctidenní prohlídky, zásah 7 dní v týdnu atd.)

12.6.2013, Odeslána výpověď stávající smlouvy na servis výtahů společnosti Kone

5.6.2013, Výbor uzavřel novou smlouvu na servis výtahů s firmou Thyssen Krupp. Smlouva poskytuje zásah při havárii 7 dní v týdnu v rozšířeném režimu, neobsahuje inflační doložku a má delší záruční doby, než stávající smlouva s Kone. Smlouva je účinná od listopadu 2013.

4.6.2013, Dokončen převod správy účtu SVJ z pobočky Nám. republiky na pobočku Želivského banky UniCredit

29.5.2013, Podána výpověď firmě ServisCZ ohledně smlouvy na úklid domu.

29.5.2013, Nalezena a naskenvána dokumentace k systému MaR, která poslouží pro opravu VZT a souvisejících komponent.

28.5.2013, V souvislosti se změnou vedoucí správce Austis pro pobočku Nekvasilova, která spravuje náš dům výbor akceptoval předloženou plnou moc paní Petry Barešové a souhlasí s přidělením dispozičních práv pro bankovní účet SVJ na její osobu místo odstupující paní Weigertové

28.5.2013, Zkompletován zápis ze shromáždění vlastníků. Publikováno na webu v sekci Shromáždění 2013.

27.5.2013, Potvrzena výměna pružiny garážových vrat, ke které dojde 28.5.2013. Pružina již překročila dobu životnosti. Jelikož však je stále funkční, bude uložena v místnosti srávce jako náhrada pro případ havarijní situace.

27.5.2013, Ukončeno řešení pojistné události krádež kamery a hovorového modulu ve vchodě 18 s ČPP. Spoluúčast 2000 CZK, plnění 3472 CZK.

13.5. 2013, Výbor připravil elektronické dokumenty pro prezenci na shromáždění a pro 12 hlasování

13.5.2013, Výbor obdržel od kontrolní komise připomínky a dotazy ke své činnosti a následně vypracoval písemnou odpověď, která je publikována v sekci Kontrolní komise -> Komise 13 

9.5.2013, Výbor požádal dodavatele FPS odečty o cenovou nabídku na opravu vadného vodoměru

2.5.2013, Výbor shromáždil materiál požadovaný pojišťovnou ČPP a odeslal ho k dořešení škodné události kamera+mikrofon ve vchodě 18

30.4.2013, Výbor vypracoval písemnou odpověď pro Policii ČR, jak požadováno dle zákona, na "Žádost o vyčíslení způsobené škody" v případu kamera+mikrofon ve vchodě 18 a odeslal ji doporučenou poštou

29.4.2013, Nahlášena škodná událost (ukradená kamera+mikrofon v č. 18) pojišťovně ČPP

26.4.2013, Zvonkové tablo ve vchodě 18 opraveno, faktura předána do Austis

26.4.2013, Výbor zajistil  průkaz energetické náročnosti budovy, čímž splnil požadavek zákona

19.4.2013, Výbor si vyžádal nabídku na opravu zvonkového tabla ve vchodě 18 a objednal variantu se záslepkou kamerového modulu za orientační cenu 5 000 CZK bez DPH

19.4.2013, Přivolána Policie ČR a sepsán záznam o krádeži kamery a hovorového modulu ve vchodě 18

18.4.2013, Výbor vypracoval písemnou odpověď pro Policii ČR, jak požadováno dle zákona, na "Žádost o vyčíslení způsobené škody" v případu kamera ve vchodě 16 a odeslal ji doporučenou poštou

18.4.2013, Výbor zajistil montáž nové kamery do zvonkového tabla ve vchodě 16 a při tom zjistil, že ve vchodě 18 byla ukradena kamera + komunikační jednotka ze zvonkového tabla

17.4.2013, Výbor předal veškeré chybějící doklady do pojišťovny ČPP k dořešení krádeže kamery ve vchodě 16

11.4.2013, Výbor zajistil sepsání zprávy o krádeži kamery ve vchodě 16 Policií ČR

11.4.2013, Výbor obdržel od pojišťovny ČPP žádost o dodání dokumentace k odcizení kamery ze zvonkového tabla a to včetně policejní zprávy

10.4.2013, Na žádost Austis výbor naskenoval podklady, které vlastní k systému MaR a odeslal k použití ohledně opravy systému

9.4.2013, Výbor sestavil seznam vlastníků, kteří nepotvrdili elektronické doručení pozvánky na shromáždění a předal ho do Austis s žádostí o rozeslání pozvánek pozemní poštou.

9.4.2013, Po odcizení kamery ze zvonkového tabla v č. 16 požádán Austis o vyřešení. Austis informuje, že dodávka kamery bude trvat velmi dlouho a do té doby navrhuje otvor po kameře zaslepit. Výbor krátkým průzkumem webu nalézá firmu, která je schopna kameru dodat za cca 14 dní. Výbor žádá o nabídku. Dodavatel předběžně informuje o ceně kolem 18 000 CZK. Nahlášena škodní událost pojišťovně ČPP.

9.4.2013, Výbor obdržel návrh smlouvy od společnosti Schaffer & partner na zajištění PENB, včetně analýzy jeho nezbytnosti s nabídkovou cenou 17 000 CZK + hotové výdaje

8.4.2013, Výbor obdržel variantní nabídku na opravu střechy (popis variant), (varianta 3, detail). Vzhledem k finanční náročnosti bude záležitost projednána na shromáždění vlastníků 14.5.2013

4.4.2013, Výbor prostudoval revizní zprávy a požádal Austis o odstranění nedostatků

4.4.2013, Výbor žádá Metrostav o dodání kompletní technické dokumentace domu, která je vyžadována energetickým auditorem pro vystavení PENB

27. - 29.3.2013, Příprava shromáždění vlastníků