9=8=12Jeseniova 2852 -
[ Přihlášen byt č.5 | Profil | Seznam | Odhlásit ]

Výbor SVJ od začátku roku pracoval ve složení :

Daniel Beneš – předseda výboru

Marek Szewczyk – místopředseda výboru

Tomáš Novotný – člen výboru

 

Vzhledem k faktu, že Marek Szewczyk byl do konce července 2014 pracovně v zahraničí a Tomáš Novotný často vyjíždí na zahraniční pracovní cesty, byla většina činností výboru na Danielu Benešovi.

Dne 12.června 2014 proběhlo výroční shromáždění  SVJ, na kterém Daniel Beneš rezignoval na členství ve výboru. Shromáždění SVJ zvolilo novou členku výboru paní Ivanu Zubkovou.

Na schůzi výboru SVJ ze dne 21.8.2014 byly rozděleny funkce ve výboru SVJ následovně:

 

Marek Szewczyk – předseda výboru

Ivana Zubková – místopředsedkyně výboru

Tomáš Novotný – člen výboru

 

Zápisem změn do Obchodního Rejstříku byla pověřena advokátní kancelář JUDr. Radky Chlebcové, která se specializuje na právo spojené s provozem a správou bytových domů a bytů.

 

V srpnu a září 2014 se zintenzivnilo zatékání dešťové vody přes střechu v horních bytech. Vzhledem k nečinnosti správce, firmy AUSTIS, převzal výbor SVJ řešení problému.

Na schůzi výboru SVJ z 17.9.2014 vyhodnotil výbor SVJ stav střechy domu jako havarijní  a rozhodnul o okamžité celkové opravě hydroizolační vrstvy střechy domu, která bude hrazena z fondu oprav SVJ.

Opravu střechy koordinoval Marek Szewczyk

Během října 2014 byly vyhodnoceny nabídky na opravu střechy a byla objednána oprava u společnosti PAKR s.r.o. v celkové ceně 447.945,-KČ bez DPH (515.136,75,-KČ včetně DPH). Na nově opravenou střechu byla poskytnuta záruka v délce 10 let. Střecha (dílo) byla zhotovitelem předána objednateli dne 10.11.2014.

Na schůzi výboru SVJ z 11.11.2014 rozhodnul výbor o urgentní potřebě dalšího zabezpečení domu, neboť dům čelil vlně vloupání do sklepů, které bylo spojeno se značnými škodami nejen na majetku SVJ, ale také na osobním majetku osob bydlících v domě.

Z osobní iniciativy Daniela Beneše byl instalován speciální zámek na vstupní dveře ke sklepním kójím ve vchdě č.18.

Výbor SVJ rozhodnul o elektronickém zabezpečení domu.

Elektronické zabezpečení domu koordinoval Tomáš Novotný

 

Vzhledem k legislativním změnám, ale i z důvodu nepružnosti některých ustanovení ve stanovách SVJ, rozhodnul výbor SVJ o přípravě nových stanov SVJ.

Nové stanovy SVJ koordinoval Marek Szewczyk.

Vypracováním nových stanov SVJ byla pověřena advokátní kancelář JUDr. Radky Chlebcové. Finální verze stanov SVJ bude předložena ke schválení formou členského hlasování na výročním shromáždějí SVJ v roce 2015.

V listopadu 2014 došlo k poruše výtahu ve vchodu č.18. Jednalo se o stejnou poruchu, jako před časem ve vchudu 16, nefunkčnost frekvenčního měniče. Tento typ frekvenčního měniče není běžně dostupný a je pořeba jej objednávat.

Frekvenční měnič byl dodán a výbor požádal AUSTIS o zajištění „repasu“ – opravy původního frekvenčního měniče, aby jej bylo možné použít okamžitě v dalším případě poruchy. AUSTIS repas neprovedl a o krocích výbor neinformoval.

 

Plán činností na 2015

-          Zabezpečení - realizace

-          Změna doručování vyúčtování

-          Změna internetových stránek domu

-          Změna stanov SVJ

-          Změna správce

-          Ustanovení funkce domovníka