3=2=4Jeseniova 2852 - 21.9.2016 od 18:00 - výroční shromáždění vlastníků jednotek

Aktuality


21.9.2016 od 18:00 - výroční shromáždění vlastníků jednotek

 

Pozvánka na Shromáždění SVJ

Výbor Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2852, Jeseniova , Praha 3, 130 00, IČ 28537122

Vás zve na

Shromáždění vlastníků jednotek - 21.9.2016 od 18:00 hodin

V prostorách garáží v 1. podzemním podlaží domu Jeseniova 2852

 
 

Program jednání:

Úvod:

1. Představení orgánů shromáždění – předsedající, zapisovatel, ověřovatel

2. Zahájení a seznámení přítomných s programem shromáždění

3. Kontrola usnášeníschopnosti.

Informace o činnosti výboru a správce od posledního shromáždění:

1. Zpráva o činnosti výboru

2. Zpráva o činnosti správce

3. Informace o financích SVJ

Body k projednání a schválení:

1. Schválení účetní závěrky 2015 – zpráva o hospodaření za rok 2015

2. Schválení výše odměn členům výboru a kontrolní komise

3. Schválení investic čerpaných z fondu oprav

a) Sanace trhlin ve stropě garáží mezi 1.PP a 2.PP

b) Legislativní povinnost – výměna/ověření vodoměrů a kalorimetrů

Body k projednání:

1. Návrh oprav a investic na další období

2. Ostatní

Členové společenství se mohou s podklady k jednotlivým bodům seznámit u správce SVJ nebo u výboru SVJ.

Prosíme všechny vlastníky o osobní účast nebo zajištění účasti zástupce zplnomocněného k zastupování na základě plné moci pro účast a hlasování na shromáždění vlastníků jednotek.

Prezence členů SVJ bude zahájena v 17:45 a ukončena v okamžiku zahájení jednání.

Pro účely identifikace vlastníka, resp. zástupce, prosím, mějte k dispozici

svůj občanský průkaz, v případě právnické osoby dále aktuální výpis z obchodního rejstříku.