3=2=4Jeseniova 2852 - Výroční shromáždění SVJ - 3.6.2015 v 18:00

Aktuality


Výroční shromáždění SVJ - 3.6.2015 v 18:00

 
 

Společenství vlastníků jednotek Jeseniova 2852

se sídlem Jeseniova 2852/16, Praha 3, 130 00, IČ 28537122

 

Věc: pozvánka na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Jeseniova 2852

 

 

Vážený vlastníku,

 

v souladu s čl. VII odst. 4 stanov Společenství vlastníků jednotek

Jeseniova 2852 (dále jen „SVJ“) tímto svoláváme shromáždění SVJ, které se bude konat

ve středu 3. června 2015 od 18:00 hodin v prostorách garáží v 1. podzemním podlaží domu Jeseniova 2852.

 

Shromáždění bude usnášeníschopné, pokud se zúčastní vlastníci mající alespoň nadpoloviční

většinu všech hlasů. Pokud se nemůžete v daném termínu shromáždění zúčastnit, Pověřte prosím  plnou mocí k zastupování třetí osobu (např. jiného vlastníka). Plná moc nemusí být notářsky

ověřena.

 

Prezence členů SVJ bude zahájena v 17:45 a ukončena v okamžiku zahájení jednání, proto Vás

prosíme o dochvilnost. Pro účely identifikace vlastníka, resp. zástupce, prosím, mějte k dispozici

svůj občanský průkaz, v případě právnické osoby dále aktuální výpis z obchodního rejstříku.

 

Vzhledem k bodu 4. programu, žádáme vlastníky, aby připomínky a pozměňovací návrhy ke stanovám, keteré jsou přístupné na www.jeseniova2852.cz zaslali na e-mail info@jeseniova2852.cz Diskuzi k připomínkám moderuje advokát. 10 dní před konáním shromáždění bude publikována finální verze.

 

Program jednání:

1. Zahájení a zpráva o činnosti výboru SVJ

2. Schválení účetní závěrky SVJ a zprávy o hospodaření za rok 2014

3. Schválení odměn členům výboru a kontrolní komise

4. Schválení nových stanov SVJ

5. Vypovězení smlouvy správci, firmě AUSTIS a pověření výboru výběrem nového správce

Podklady k výše uvedeným bodům, včetně vzoru plné moci, jsou k dispozici na webových

stránkách SVJ (www.jeseniova2852.cz).

 

V Praze, dne 30. dubna 2014

 

 

Za výbor SVJ

 

Marek Szewczyk                                             Tomáš Novotný

Předseda výboru                                            Člen výboru

 

info@jeseniova2852.cz                                              tomas_n@tnet.cz